Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Bohaterów Westerplatte
w Dzierżoniowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Po wojnie w 1945 roku w Dzierżoniowie działała jedna szkoła zatrudniająca dwóch nauczycieli, uczęszczało do niej 59 uczniów. W następnych latach oddawano do użytku kolejne budynki szkolne. W latach sześćdziesiątych władze miasta podjęły decyzję wybudowania dużej placówki oświatowej. Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 5 nastąpiło 13 września 1969 roku. Data ta zbiegła się z 30 rocznicą bohaterskiej obrony Westerplatte. Ze względu na pamięć i szacunek dla Bohaterów Września szkole nadano zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte i wmurowano pamiątkową tablicę. W roku szkolnym 1969/1970 naukę rozpoczęło 1108 uczniów w 31 oddziałach i 18 pracowniach. Pierwszym dyrektorem została mgr Urszula Bednarek.

hdimg001

W początkowym okresie działalności szkoły oddano do użytku salę gimnastyczną oraz skompletowano sprzęt i pomoce dydaktyczne, wyposażono pracownie, co pozwoliło na-przejście na gabinetowy system nauczania.

hdimg006

Utworzono również świetlicę. W 1972 roku funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Alina Chmielewska, która położyła nacisk na doskonalenie pracy placówki, współpracę ze-środowiskiem, podnoszenie wyników nauczania. Dzięki staraniom pani dyrektor w 1974 roku szkoła została zradiofonizowana.


W 1978 roku nastąpiło otwarcie Sali Pamięci Narodowej. Uczniowie szkoły uczestniczyli w spotkaniach zWesterplatczykami, zaproszono również obrońcę Westerplatte-szeregowego Michała Łatę. Podczas obchodów X - lecia szkoła otrzymała sztandar, ufundowany ze składek uczniów i ich rodziców. Uroczystość wręczenia szkole sztandaru odbyła się w-1979 roku.

hdimg004


W latach1989 -1993 dyrektorem szkoły był mgr Leszek Orczyk.

hdimg005

Już w roku 1985, ze-względu na liczne osiągnięcia sportowe uczniów, podjęto decyzję budowy drugiej nowoczesnej Sali gimnastycznej. Pracę ukończono w 1990 roku. Oprócz Sali w nowych pomieszczeniach ulokowano bibliotekę z czytelnią i szatnię.
W roku 1990 szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klubu Szkół Westerplatte i rokrocznie uczestniczy w sympozjach. Członkowie Klubu Szkół Westerplatte realizują zadanie pod nazwą „Znak Pamięci”. Polega ono na umieszczaniu na grobach westerplatczyków miniatury krzyża z cmentarza polskich żołnierzy pochowanych na Westerplatte jest to wyrazem szacunku i pamięci o bohaterach, patronach szkół, a także okazją do nawiązywania kontaktów z ich bliskimi.  W latach 2015-2016 z inicjatywy naszej szkoły odsłonięto „Znaki Pamięci” na grobach dwóch westerplatczyków, po wojnie mieszkańców Dolnego Śląska: kaprala Eugeniusza Grabowskiego i legionisty Teodora Wiatra.

hdimgbf9a56b6af123d262955

Od 1993 roku  funkcję dyrektora szkoły pełniła pani mgr Urszula Skoczek. Jej zastępcami była pani mgr Marzena Mieszko oraz pani mgr Teresa Strycharz, a od września 2018 roku także pani mgr Wioleta Bukowska i mgr Anna Pawlak.
Na terenie szkoły sukcesywnie wykonywanych jest wiele prac remontowych, odnowiono gabinety, w niektórych wymieniono okna, dokonano remontu toalet, uzupełniono wyposażenie gabinetów, zakupiono sprzęt audiowizualny: telewizory, radiomagnetofony, magnetowidy, urządzenia nagłaśniające. W szkole funkcjonowały trzy, a obecnie dwie pracownie komputerowe, które są na bieżąco doposażone w nowe komputery i oprogramowanie. Od sierpnia 2006 roku funkcjonuje w naszej szkole Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Rada Rodziców wspomaga dzieci będące w trudnych warunkach materialnych, finansując obiady, odzież lub letni i zimowy wypoczynek. Jednak największy nacisk kładzie się na dalsze doskonalenie metod i form pracy dydaktycznej oraz działalność opiekuńczo- -wychowawczą. W roku szkolnym 1999/2000 szkoła obchodziła XXX lecie swego istnienia.
Rok szkolny 1999/2000 był przełomowym, ponieważ nastąpiła zmiana w dotychczasowym systemie kształcenia. Z cyklu ośmioletniego szkoła przeszła na sześcioletni cykl nauczania i od tego roku funkcjonuje jako sześcioletnia szkoła podstawowa. W wyniku reformy oświaty od roku szkolnego 2017/18 „Piątka” znów stała się szkołą ośmioklasową.
Do chwili obecnej szkołę opuściło 3825 absolwentów, którzy wykazują się dużą wiedzą i dobrym przygotowaniem. W szkole istnieją oddziały integracyjne. Pierwsze takie oddziały powstały w roku szkolnym 2001/2002. W roku 1999/2000 Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przypadło zaszczytne I miejsce w Dolnośląskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Rok później sukces ten został powtórzony. „Piątka” oferuje swoim uczniom wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrą bazę szkolną, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz miłą i przyjazną atmosferę, w myśl hasła "Dom w szkole - szkoła w domu". W marcu 2005 roku szkoła uzyskała certyfikat ISO 9001:2001, który był odnawiany do maja 2017 roku.

W październiku 2005 roku szkoła uzyskała certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

W latach 2010 - 2011, dzięki wsparciu Urzędu Miasta, budynek szkolny poddany został gruntownej odnowie, w tym także termomodernizacji. Koszt inwestycji wyniósł ponad 4 miliony złotych. Na każdej kondygnacji dobudowano jeden gabinet do zajęć dodatkowych. Przyjazny dziecku klimat tworzy przytulna, kolorowa i nowocześnie wyposażona biblioteka, z bogatymi zbiorami multimedialnymi. Z myślą o najmłodszych uczniach wygospodarowano dodatkowe pomieszczenia dla świetlicy szkolnej. Godną wizytówką szkoły jest również przestronny i funkcjonalny sekretariat. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w dwóch odnowionych salach gimnastycznych z zapleczem. Powstała także dobrze wyposażona salka do gimnastyki korekcyjnej oraz rehabilitacyjna. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I etapu edukacyjnego odbywają się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Popołudniami w pomieszczeniach tych prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej w ramach Centrum Rehabilitacyjnego „Piątka”.

hdimg028

Proces modernizacji zamknięty został zagospodarowaniem terenu wokół szkoły, budową boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią syntetyczną oraz placu zabaw. W trosce o bezpieczeństwo uczniów cały budynek i teren wokół niego objęty został monitoringiem wizyjnym.

W roku szkolnym 2013/2014 wdrożony  został program „Sprawny Dolnoślązaczek”, którego twórcą i realizatorem jest Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”. Ideą programu skierowanego do nauczycieli i uczniów klas I - III szkół podstawowych jest rozbudzenie zainteresowania różnorodną aktywnością sportową poprzez uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego.

W 2013 roku szkoła przystąpiła do 3-letniego projektu „Euronet 50/50 max” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu  „Inteligentna Energia dla Europy”. Prowadzone działania były ukierunkowane na wskazanie sposobów oszczędzania energii i wody oraz właściwego korzystania z energii elektrycznej. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli w latach 2014 – 2015 udało się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej oraz ciepła sieciowego. Uzyskane w ten sposób oszczędności przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych.

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła rozpoczęła realizację zadań w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice uczestniczyli w szkoleniach na temat bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na występujące w niej zagrożenia. Uczniowie klas III i VI wzięli udział w zajęciach praktycznych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i udzielania pierwszej pomocy. Odbywały się także eko – wycieczki oraz warsztaty plastyczne dla uczniów i ich rodziców.

Wspieramy uczniów w rozwijaniu zainteresowań i zdolności. Od 2010 roku uczniowie mają możliwość zaprezentowania przed całą społecznością szkolną swoich zainteresowańw ramach projektu „Dzień z pasją”, którego pomysłodawczynią jest pani mgr Marzena Mieszko. Spotkania cieszą się dużą popularnością i stają się prawdziwą giełdą pomysłów na spędzanie wolnego czasu.

hdimg459736b17ff91c38a656

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się zajęcia „Mistrzowie Kodowania”. Zajęcia ze Scratchem prowadzą nauczycielki zajęć komputerowych. Od roku szkolnego 2016/2017 uczniowie w czasie zajęć pozalekcyjnych zgłębiali także zasady programowania i robotyki.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych korzystają z kynoterapii oraz zajęć biofeedbacku.

Zgodnie z reformą edukacji od 1 września 2017 roku nasza szkoła zostaje ponownie przekształcona w 8- letnią szkołę podstawową.Od września 2018 roku szkoła może poszczycić się  3 nowymi  pracowniami matematyczno cyfrowymi, które zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz meble w ramach projektu „Nowoczesna szkoła inwestycją  w przyszłość".
Zakupiony sprzęt umożliwia przeprowadzenie doświadczeń przewidzianych w programach nauczania i podstawie programowej oraz rozwija zainteresowania i umiejętności uczniów. Multimedia natomiast pozwalają na wizualizację przebiegu i wyników prowadzonych w klasach eksperymentów. Zastosowanie sprzętu TIK pozwala uczniom z niepełnosprawnościami na uczestnictwo w edukacji na równi z innymi dziećmi.

W październiku 2018 roku w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zakupione zostały 2 ekrany dotykowe.

Coroczną tradycją wpisaną w kalendarz naszej szkoły jest Tydzień Patrona Szkoły, uroczyście obchodzony każdego roku w ostatnim tygodniu września. Przykład, jaki dali swoim życiem i niezłomną postawą Bohaterowie Westerplatte, jest dla całej społeczności szkolnej powodem do dumy.
W maju 2018 roku byliśmy organizatorami jubileuszowego 35.Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte goszcząc 112 osób wchodzących w skład delegacji szkół zrzeszonych w tym klubie.
XXXV Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte było niezwykle ważnym i doniosłym wydarzeniem w historii naszej szkoły kształtującym postawy patriotyczne i społeczne wśród młodego pokolenia oraz sprzyjało prezentacji dorobku i działalności naszej szkoły z prawie 50-letnią tradycją edukacyjno-wychowawczą na forum ogólnopolskim.

W kwietniu i maju 2019 roku nasza szkoła realizowała ogólnopolski program „Trzymaj formę”. Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

W kwietniu 2019 roku uczniowie klas ósmych po raz pierwszy przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego  (j. angielski).

Szkoła Podstawowa nr 5 organizuje cyklicznie liczne konkursy międzyszkolne i powiatowe dla lokalnej społeczności, które wpisały się na stałe w tradycję naszej szkoły. Możemy poszczycić się również prężnie działającym na terenie naszej placówki szkolnym wolontariatem, który organizuje wiele akcji charytatywnych. 

W dniach 29.08- 1.09. 2019 roku delegacja naszej szkoły uczestniczyła w 36. Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, którego organizatorem był Zespół Szkół Morskich w Gdańsku.

W związku z przypadającą w dniu 1.09.2019 roku 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej braliśmy udział w porannych uroczystościach na Westerplatte.

Dzień rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 to ważna data w historii naszej szkoły, ponieważ funkcję Dyrektora Szkoły objęła pani Dyrektor Marzena Mieszko, natomiast pani mgr Urszula Skoczek objęła stanowisko wicedyrektora.

Szczególną rolę w życiu szkoły odgrywa hymn. Znają go i śpiewają w czasie uroczystości szkolnych wszyscy uczniowie. Autorką tekstu jest pani mgr Wioletta Uchman - Chrząszcz.

Wrzesień 2019 roku

 

facebook